Solidariteitskas

SOLIDARITEITSFONDS
Ook al merken we het in het dagelijkse leven niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestante Kerk verbonden met gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even financieel wat minder goed. De solidariteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijke overbrugging nodig hebben. Daarnaast wordt het fonds ook gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te brengen zijn. Zo wordt aan het motto van de solidariteitskas inhoud gegeven: “van gemeenten, voor gemeenten”.  Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. Ook die van u!

Als Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading zijn wij verplicht om voor ieder (belijdend)  lid 5 euro af te dragen aan de Solidariteitskas.  Het landelijk fonds wordt jaarlijks volgestort door het College van Kerkrentmeesters, die de afdracht bij elkaar probeert te krijgen door het houden van 5 collecten per jaar tijdens de erediensten.

In veel Gemeente wordt de Solidariteitskas via een aparte “nota” bij haar leden geïnd. Onze Gemeente heeft voor bovenstaande inning gekozen, maar u zult begrijpen, dat deze collecten niet de verplichte afdracht dekken. Het restant (2/3 van de aanslag) wordt uit de overige middelen voldaan. Te denken valt aan uw vrijwillige bijdragen, collecten t.b.v. kerk e.d.  Opbrengsten die je eigenlijk aan je eigen gemeente zou willen besteden.

Vandaar dat wij de Solidariteitskas bij u extra onder de aandacht willen brengen.

Als u dit stukje goed doorleest en de inhoud bij u laat doordringen, zou u  feitelijk kunnen concluderen: “ik ben lid, dus ik maak minimaal € 5,00 over als mijn lidmaatschap aan het solidariteitsfonds.” Deze gedachte is conform het doel van de solidariteit.

Gebruik NL59 INGB 0000 2059 56 tnv Prot.Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading ovv solidariteitskas voor uw lidmaatschapsbijdrage.
Een klein bedrag, maar van grote waarde.  Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk? Wilt u eerst meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met uw kerkenraad. Of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
         “van gemeenten, voor gemeenten” – “van gemeentelid, voor gemeentelid”

terug