Informatie & veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u veel informatie over onze gemeente vinden. Door op de vraag of titel te klikken krijgt u de informatie te zien.


Algemeen

> Hoe willen wij gemeente zijn?

Maartensdijk en Hollandsche Rading zijn twee dorpen tussen Hilversum en Utrecht. Dat bepaalt ook voor een gedeelte ons kerk-zijn. Onze kerk is een kerk-in-het-dorp. We komen elkaar niet alleen op zondag in de kerk tegen, maar ook doordeweeks in de winkel, bij de sportvereniging, op het schoolplein, etc.. Daardoor is er in onze kerk veel aandacht voor het omzien naar elkaar. Bezoekjes, een bloemengroet, een kaartje naar iemand in het ziekenhuis: het is bijna allemaal vanzelfsprekend.


Tegelijk proberen we ook steeds meer inhoud te geven aan het open staan voor elkaar. We proberen een gastvrije gemeente te zijn én steeds meer te worden. Er zijn al langdurige en mooie initiatieven als samen eten en ouderensoos, waar iedereen welkom is. Maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Daar denken we misschien wel meer dan voorheen over na.
De zondagse eredienst is (hoe kan het anders) een belangrijk moment in ons gemeente-zijn. Met helder taalgebruik, aandacht voor liturgie, het gebruik van liedbundels als tussentijds en liederen uit Iona en Taizé, maandelijks de medewerking van de cantorij, en een preek die landt in deze tijd proberen we in de eredienst bijdetijds te zijn.


Alle activiteiten worden gedragen door veel -heel veel- vrijwilligers. De spirit is goed. Iedereen wil zich op zijn of haar wijze inzetten voor onze kerkgemeenschap. Dat is goed, want zonder al die vrijwilligers zou alles wat we doen niet kunnen.


[geschreven door ds. René Alkema]

> Wat is en waar staat het beleidsplan van de gemeente? De gemeente heeft een beleidsplan voor de periode 2020-2024. U kunt deze als PDF downloaden van de website door hier te klikken.
> Hoe is de Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading ontstaan?

Gereformeerde Kerk
Na de eerste bijeenkomsten in 1889 van gereformeerden mensen uit Maartensdijk in een boerderij werd in 1891 het kleine kerkje aan de Dorpsweg in Maartensdijk in gebruik genomen. Op zondag 2 juli 1967 wordt de eerste kerkdienst gehouden in de kerk aan de Kon. Julianalaan. In 1982 krijgt deze kerk de naam Ontmoetingskerk.

Hervormde gemeente Advent
Op de avond van 4 oktober 1935 kwamen zes mensen bijeen in het huis van de heer en mevrouw Van ’t Pad aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Allen waren lid van de Hervormde Kerk en behoorden officieel tot de Hervormde gemeente in Maartensdijk. Allen waren voor de oprichting van een eigen vereniging, dit werd de Vereeniging tot Evangelisatie. De eerste jaren werd er 'gekerkt' in voorlopige behuizingen. Op 19 oktober 1938 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Dit gebouw werd in drie maanden tijd gebouwd. In 1968 werd de naam van de vereniging omgezet in Hervormde gemeente Advent en kreeg het gebouw de naam Adventkapel. Na 1960 werden ook in Maartensdijk namens deze Hervormde gemeente kerkdiensten gehouden.

Samen op Weg gemeente
Op 9 september 1984 federeerden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Advent tot een Samen Op Weg gemeente.
PKN gemeente in wording
Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland in 2004 heeft de toenmalige kerkenraad van de Samen Op Weg gemeente besloten tot een fusie.

PKN
Op vrijdag 13 mei zijn de officiële papieren getekend bij de notaris. De gemeente is een PKN gemeente en heet nu officieel:
Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading.

[Geschreven door: onbekend]
> Hoe kan ik contact opnemen met jullie?Al onze contactgegevens kunt u op onze contact-pagina vinden.


Bijzondere momenten

> Hoe vieren wij het avondmaal?

In onze kerk(en) wordt zeven keer per jaar avondmaal gevierd. Zoals Jezus het ons opdroeg: Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Dit avondmaal vieren we meestal op de derde zondag van een maand. Maar we vieren ook avondmaal op witte donderdag en op de zogenaamde Emmauszondag (de zondag na Pasen). In onze kerk wordt iedereen die aanwezig is in de dienst uitgenodigd om het avondmaal mee te vieren. Dat kunnen volwassenen zijn, maar ook kinderen. Dat kunnen vaste bezoekers zijn, maar ook gasten. Iedereen is welkom aan het avondmaal. In de liturgie van het avondmaal is een actieve rol voor de diakenen weggelegd. Zij brengen brood en beker naar binnen en dekken de tafel. We vieren de liturgie van het avondmaal aanvankelijk op onze zitplaats in de banken, en staan daarna op en maken een kring in de kerk om in de kring brood en beker te ontvangen en door te geven. Ieder ontvangt brood en beker telkens van zijn of haar buurman of buurvrouw in de kring. Er wordt wit brood rondgedeeld en er wordt druivensap geschonken. Sinds een aantal jaren is er de keuze om uit de grote gemeenschappelijke avondmaalsbeker te drinken of uit een klein persoonlijk bekertje. Na afloop blijven we in de kring staan om tenslotte nog een lied te zingen en de zegen te ontvangen.


[geschreven door ds. René Alkema]

> Overlijden en uitvaartdiensten

Voor het afspreken dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant. Doorgaans informeert de begrafenisondernemer daarna de agendabeheerder.


Jeugd en Jongeren

> Oppas Ontmoetingskerk Maartensdijk

Tot nadere berichtgeving is er geen oppasdienst in de Ontmoetingskerk

> Kindernevendienst Ontmoetingskerk Maartensdijk

Voor de kinderen is er tijdens de eredienst Kindernevendienst. Dit is er voor kinderen van vier tot 12 jaar. De kinderen maken spelenderwijs en op hun eigen niveau kennis met wie God voor hen en ons is.
We laten ze vertrouwd raken met verhalen uit de bijbel met materiaal dat de methode Kind op Zondag ons biedt. De vertelling en het gesprek staan centraal, maar daarnaast is er ook tijd voor een knutselwerkje, tekening of spelletje. In de periode rond Kerst en Pasen wordt er een project gevolgd.

> Jeugdclub

Er is een Jeugdclub voor jongeren die de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs volgen. Deze club komt eenmaal per maand op vrijdagavond bij elkaar in de ontmoetingskerk in Maartensdijk.
Doel van de Jeugdclub is de onderlinge saamhorigheid onder jeugd van onze gemeente te versterken en aandacht te besteden aan maatschappelijke onderwerpen en het geloof.
Naast deze jeugdclubavonden vinden er soms ook activiteiten op andere tijden plaats.


Kerkdiensten

> Wanneer zijn er kerkdiensten?Naast speciale vieringen rondom kerst, Pasen en andere feestdagen houden wij drie soorten kerkdiensten.
1) Wekelijkse kerkdiensten
Elke zondagmorgen vinden er zowel in Maartensdijk als in Hollandsche Rading kerkdiensten plaats. In Maartensdijk begint de bijeenkomst om 09.30 uur, in Hollandsche Rading om 11.00 uur.
2) Maandelijkse Ontmoetingsdiensten
In het restaurant van Dijckstate in Maartensdijk vindt elke eerste vrijdag van de maand een Ontmoetingsdienst plaats. Aanvang 19.30 uur.
3) Middagdiensten
In de periode september tot en met maart (december niet) vindt elke laatste zondag van de maand een middagdienst plaats. Aanvang 17:00 uur.
> Wat kan ik verwachten in de zondagochtenddiensten?Elke zondagochtend houden we kerkdiensten in Maartensdijk en bijna elke zondagchtend houden we een kerkdienst in Hollandsche Rading. Onze gemeente wil voor iedereen een herberg zijn. Iedereen is welkom in onze kerkdiensten. We vertellen over de Bijbel en Jezus Christus; over dat prachtige verhaal en het hier en nu. Tijdens de diensten (die ongeveer 1 uur duren) zingen we liederen onder begeleiding van het orgel uit het nieuwe liedboek, is er speciale aandacht voor de kinderen in de kerk (die ook een eigen nevendienst houden) en drinken we na alfoop graag een kopje koffie, thee of limonade met elkaar.
> Wat kan ik verwachten in de middagdiensten?
Tijdens een van de middagdienstenZes keer per jaar organiseren we middagdiensten. Deze vinden plaats op de laatste zondag van de maand aan het begin van het jaar (januari tot en met maart) en aan het eind van het jaar (september tot en met november). De dienst begint om 17 uur in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk.

Tijdens een middagdienst zingen we mee en luisteren we naar eigentijdse (christelijke) muziek onder leiding van een band of muziekgroep. Vaak zingen we een combinatie van Psalmen, Gezangen, Opwekking, Sela, Psalmen voor Nu en Taizé om God te aanbidden. We lezen uit de Bijbel en denken met de spreker en met elkaar na over wat het geloof voor ons betekent in ons dagelijks leven. Ook als je niet gelooft of als je twijfels hebt ben je van harte welkom om met ons mee te denken en te zingen.

Voor de allerkleinsten is er crèche. Voor de kinderen is er een kindermoment en ruimte om lekker een tekening te maken. Aan het einde van de middagdienst, meestal rond 18.15, staan er broodjes met knakworsten en soep klaar en kunnen we met elkaar eten en elkaar ontmoeten.
 
> Wanneer zijn de middagdiensten?
Zes keer per jaar organiseren we middagdiensten. Deze vinden plaats op de laatste zondag van de maand aan het begin van het jaar (januari tot maart) en aan het eind van het jaar (september tot november).

De dienst start om 17.00 uur en rond 18/18.30 uur is er soep en een broodmaaltijd.

 
 
> Kan ik de kerkdienst ook thuis beluisteren/bekijken?Ja, dat kan. Wij nemen de diensten op en via CD of digitaal bestand kunnen gemeenteleden die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn de diensten terugluisteren. Voor het beluisteren van de wekelijkse eredienst kan men contact opnemen met zijn of haar wijkouderling of via info@pknmaartensdijk.nl.
U kunt de diensten ook (live) bekijken :https://kerkdienstgemist.nl
> Welke andere activiteiten organiseren jullie?Naast kerkdiensten organiseren wij nog vele andere activiteiten. Zo hebben we jaarlijk een rommelmarkt, organiseren we filmavonden, kringen, museumbezoeken en ga zo maar door. Onze activiteiten vindt u in onze agenda.


Kerkenraad

> Wat is en wat doet de kerkenraad?

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De leden van de kerkenraad zijn de ouderlingen, de kerkrentmeesters, de diakenen en de predikant.

In onze gemeente is gekozen de vorm "kleine kerkenraad" te hanteren. Dit betekent dat de kerkenraad in de regel maandelijks vergadert (op de eerste maandag van de maand) en daarbij bij elkaar komt in een samenstelling van twee ouderlingen, twee diakenen, een kerkrentmeester, de predikant, de ouderenwerker en voorzitter en scriba.

Twee keer per jaar (in december en juli) vergadert de voltallige kerkenraad om het beleid op langere termijn te bespreken.

De agenda voor de kerkenraadsvergadering wordt voorbereid door de scriba; onderwerpen worden bij voorkeur schriftelijk, minimaal anderhalve week voor de vergaderdatum, ingeleverd.

Het postadres van de kerkenraad is: Spechtlaan 13 in Maartensdijk
telefoonnummer 0346-211804
email info@pknmaartensdijk.nl


Kerkrentmeesters/Beheer en Administratie

> Wat zijn en wat doen de kerkrentmeesters?Algemeen:

Het College van Kerkrentmeesters (verder genoemd CVK) is een commissie die de volgende taakomschrijving kent:
Het CVK:

 1. Draagt zorg voor alle gezamenlijke stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.
 2. Verricht zijn arbeid in overleg en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 3. Stelt de begroting van ontvangsten en uitgaven op in het komende kalenderjaar.
 4. Stelt de jaarrekening op van ontvangsten en uitgaven van het vorige jaar.
 5. Zorgt voor de geldwerving van de gemeente (zie tevens: vrijwillige bijdrage)
 6. Betaalt de traktementen van de predikant en de honoraria van hen die in dienst van de gemeente betaalde arbeid verrichten.
 7. Regelt het gebruik van de te beheren gebouwen: het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
 8. Beheert de onroerende goederen
 9. Beheert de gelden en goederen die voor het leven en werken van de gemeente bestemd zijn.
 10. Beheert de archieven.
 11. Verzorgt de administratie van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden.
 12. Houdt de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en (indien aanwezig) het trouwboek  bij (*)
 13. Uitgifte collectebonnen (zie tevens: collectebonnen)

Vrijwillige Bijdrage:

In het kader van de actie Kerkbalans worden de Gemeenteleden in de maand januari bezocht met het verzoek hun bijdrage in te vullen. Bij de brief, die men thuis ontvangt zit een toezeggingskaart, die na enkele dagen weer opgehaald wordt.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u overmaken op NL 08 INGB 0000 1025 02 tnv Prot.Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading.

Ledenadministratie
Van alle leden van onze gemeente worden gegevens bijgehouden in een ledenregistratiesysteem (LRP) van de Protestantse kerk. De gegevens zijn vooral nodig om u als lid van onze gemeente van dienst te zijn.
Wijzigingen in verband met verhuizing, geboorte, overlijden, uitschrijven en gezinssamenstelling dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur, de heer Wil Leeuwis.
Zie voor de gegevens bij Kerkelijk Bureau.


OVERIGE INFORMATIE
Bankrekeningnummers
NL08 INGB 0000 1025 02        vrijwillige bijdragen
NL77 INGB 0000 2428 80        Collectebonnen en verjaardagsfonds
beide rekeningnummers staan op naam van Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading

Contact
Het CvK is via de mail te benaderen: cvk@pknmaartensdijk.nl

> Hoe kan ik een vrijwillige gift doen en aftrekken van de belasting?

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Kijk voor meer informatie op www.pkn.nl of www.belastingdienst.nl of neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via cvk@pknmaartensdijk.nl
> Wat is het bankrekeningnummer van de gemeente?Er zijn drie bankrekeningnummers van de gemeente:
 • NL08 INGB 0000 1025 02 (Vrijwillige bijdragen en aktie kerkbalans)
 • NL77 INGB 0000 2428 80 (Collectebonnen en verjaardagsfonds)
 • NL59 INGB 0000 2059 56 (Algemeen en bijdragen solidariteitskas)
De rekeningnummers staan op naam van Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading.
> Zijn de kerkgebouwen van de gemeente te huren?Ja, dat kan. Voor zover de zalen niet gereserveerd zijn voor eigen gebruik, bestaat er de mogelijkheid voor derden om ruimten in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en in de Kapel in Hollandsche Rading incidenteel of soms ook structureel te huren.
De Ontmoetingskerk beschikt over een ruime uitgifte keuken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige inrichting. De Ontmoetingsruimte is rolstoelgeschikt en beschikt ook over een volledig ingericht invalidetoilet.


Meer informatie staat op onze verhuur-pagina.
> Hoe kan ik een wijziging doorgeven? Wijzigingen betreffende uw persoonlijke gegevens, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing etc. kunt u doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Bij voorkeur schriftelijk via e-mail: ledenadministratie@pknmaartensdijk.nl. Belangrijk! Bij verhuizing wordt u -in de regel- automatisch door de landelijke ledenregistratie naar de gemeente overgeschreven waar u gaat wonen. U moet dus zelf in de gaten houden of u in een andere kerkelijke gemeente terecht komt. Wilt u toch bij uw 'oude' gemeente blijven horen, dan moet u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van uw nieuwe gemeente en een verzoek tot overschrijving doen.
> Hoe kan ik mij uitschrijven bij de gemeente?U kunt zich uitschrijven bij het Kerkelijk Bureau. Bij voorkeur schriftelijk via e-mail: ledenadministratie@pknmaartensdijk.nl.
> Wat is Kerkbalans?Kerkbalans is de landelijke geldwerving van de kerken. Van 18 januari tot 30 januari 2021 wordt de landelijke wervingscampagne “Actie Kerkbalans” gehouden. (tekst loopt door onder de foto)

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Want als we aan een kerk denken, denken we vaak in eerste instantie aan een  gebouw. Maar een kerk is veel meer dan dat. Het is een gemeenschap van mensen.

Zo is onze kerk ook een gemeenschap van mensen. We zijn een gemeenschap van mensen die elkaar ontmoeten tijdens kerkdiensten, maar ook tijdens gesprekskringen, pastorale bezoeken, jeugdactiviteiten, filmavonden enz. Mensen die zich laten inspireren en elkaar inspireren door de verhalen uit de bijbel.

In onze kerk zijn er twee betaalde krachten werkzaam, een predikant en een ouderenwerker. Maar daarnaast mogen we binnen onze Gemeente rekenen op vele vrijwilligers. Gemeenteleden die als vrijwilligers werkzaam zijn op allerlei gebieden. Om maar enkele dingen te noemen: ze bezoeken ouderen, leiden jeugdclubs, vervullen kostersdiensten, organiseren de jaarlijkse rommelmarkt. Vrijwilligers werken binnen de diaconie aan de zorg voor de medemens of zorgen dat het “zakelijke (financiële) gedeelte” van de kerk geregeld is.
Met dit werk is onze kerk ook in 2021 een belangrijke plek in de samenleving.
Met uw steun kunnen we dat blijven. Juist in een tijd waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen is het belangrijk om een gemeenschap te zijn waar mensen altijd welkom zijn. Vooral in een tijd, waar het geen vanzelfsprekendheid meer is om samen te kunnen zijn.

Uw financiële steun is daarbij van onschatbare waarde.

In de kerk wordt niet veel over geld gesproken. Wellicht omdat geld een gevoelig onderwerp is in onze maatschappij, een noodzakelijk “kwaad”. Maar om te blijven doen, wat we nu doen voor 2021 en de verdere toekomst blijft geld nodig. Uw financiële steun is en blijft van onschatbare waarde.

Elk jaar weer. En daarom doen we als Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading  jaarlijks mee met Aktie Kerkbalans. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Doe mee met Aktie Kerkbalans.

Eind januari zullen vele vrijwilligers weer bij u aan de deur komen om een enveloppe af te geven én uw antwoord weer op te halen.
Bent u niet thuis? Doe dan uw antwoord op Aktie Kerkbalans in de brievenbus van de kerk.

Onze kerk beschikt niet over automatische incasso. Wij vragen u gedurende het jaar uw bijdrage zelf over te maken op NL 08 INGB 0000 102502 ten name van Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading. En bent u in het loop van 2021 lid geworden van onze gemeente én u wilt uw financiële steentje bijdragen? Dan kunt u uw bijdrage doen op bovenstaand rekeningnummer.

Zonder vrijwilligers geen kerk. Wilt u niet alleen financieel uw steentje bijdragen, maar ook uw talent inzetten voor de kerk? Onze gemeente heeft verschillende werkgroepen waar we uw hulp vast goed kunnen gebruiken. Wilt u hierover meer informatie?
Neem dan contact op met een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of mail naar: cvk@pknmaartensdijk.nl
> Hoe kan ik collectebonnen bestellen? U kunt collectebonnen bestellen door het overmaken van minimaal € 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77INGB 0000242 880  t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v.
uw adres. U ontvangt de bonnen dan zo spoedig mogelijk thuis.
> Wat is het voordeel van collectebonnen? Voor de collecten die gehouden worden tijdens de eredienst kunt u gebruik maken van collectebonnen.

Waarom voor u?
Collectebonnen worden gebruikt enerzijds om fiscale redenen (afschrift is bewijs bij uw belastingaangifte onder de noemer Giften)  en anderzijds om dat het niet altijd meevalt om over (voldoende) kleingeld te beschikken.

Waarom voor ons?
Hoe minder kleingeld er wekelijks tijdens de collecte wordt opgehaald, hoe minder contant geld in kas en minder stortingskosten.
Het gebruik van collectebonnen brengt een stukje gemak, kostenbesparing en veiligheid voor iedereen met zich mee!

Wanneer gebruiken?
Collectebonnen zijn bestemd als giften, niet als betaling. Dus deze kunnen gebruikt worden voor de collecten tijdens de diensten in de Ontmoetingskerk en Adventskapel.

Hoe werkt het?
De collectebonnen zitten op vellen t.w.v.  € 20,00 euro. Hierbij is een onderscheidt gemaakt in bonnen van 0,50 eurocent en 1,50 euro.

Hoe te bestellen?
Door het overmaken van minimaal € 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77INGB 0000242 880  t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v.
uw adres. U ontvangt de bonnen dan zo spoedig mogelijk thuis.
> Kan ik vrijwilliger worden bij de kerk? Ja, dat kan! Zonder vrijwilligers geen kerk. Onze gemeente heeft verschillende werkgroepen waar we uw hulp vast goed kunnen gebruiken. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of mail naar cvk@pknmaartensdijk.nl
> Zijn vrijwilligers verzekerd bij de gemeente?

Collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers via Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt biedt een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers aan. Dit verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea. De verzekering geldt voor schade die ontstaat tijdens het verrichten van vrijwilligers- of mantelzorgactiviteiten. Het gaat om
een verzekering op het gebied van ongevallen en aansprakelijkheid. Ook dekt de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheid voor
rechtspersonen en rechtsbijstand voor vrijwilligers. Op de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering zijn ook mantelzorgers meeverzekerd.

> Hoe kan ik kosten declareren? Waar vrijwilligers werken, worden kosten gemaakt. Deze kosten worden vaak voorgeschoten, voordat ze bij het College van Kerkrentmeesters ingediend worden. Wanneer u bepaalde kosten ten behoeve van de kerk zelf heeft voldaan, kunt u deze declareren bij de Administrateur van het College van Kerkrentmeesters.
Vul hiervoor een declaratieformulier in.
Wat moet u doen:
- vul het declaratie/specificatie formulier volledig in
- bevestig de (kassa) bonnen aan het formulier
- via een enveloppe doet u deze in de brievenbus van de Ontmoetingskerk
- uitbetaling volgt zo spoedig mogelijk

Het declaratieformulier is hieronder te downloaden. Ook liggen er declaratieformulieren in beide kerken en is deze op te vragen via cvk@pknmaartensdijk.nl

DOWNLOAD DECLARATIEFORMULIER:
Declaratieformulier.pdf .
> Wat is de solidariteitskas?

Ook al merken we het in het dagelijkse leven niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestante Kerk verbonden met gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even financieel wat minder goed. De solidariteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijke overbrugging nodig hebben. Daarnaast wordt het fonds ook gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te brengen zijn. Zo wordt aan het motto van de solidariteitskas inhoud gegeven: “van gemeenten, voor gemeenten”.  Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. Ook die van u!

Als Protestantse Gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading zijn wij verplicht om voor ieder (belijdend)  lid 5 euro af te dragen aan de Solidariteitskas.  Het landelijk fonds wordt jaarlijks volgestort door het College van Kerkrentmeesters, die de afdracht bij elkaar probeert te krijgen door het houden van 5 collecten per jaar tijdens de erediensten.

In veel Gemeente wordt de Solidariteitskas via een aparte “nota” bij haar leden geïnd. Onze Gemeente heeft voor bovenstaande inning gekozen, maar u zult begrijpen, dat deze collecten niet de verplichte afdracht dekken. Het restant (2/3 van de aanslag) wordt uit de overige middelen voldaan. Te denken valt aan uw vrijwillige bijdragen, collecten t.b.v. kerk e.d.  Opbrengsten die je eigenlijk aan je eigen gemeente zou willen besteden.

Vandaar dat wij de Solidariteitskas bij u extra onder de aandacht willen brengen.

Als u dit stukje goed doorleest en de inhoud bij u laat doordringen, zou u  feitelijk kunnen concluderen: “ik ben lid, dus ik maak minimaal € 5,00 over als mijn lidmaatschap aan het solidariteitsfonds.” Deze gedachte is conform het doel van de solidariteit.

Gebruik NL59 INGB 0000 2059 56 tnv Prot.Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading ovv solidariteitskas voor uw lidmaatschapsbijdrage.
Een klein bedrag, maar van grote waarde.  Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk? Wilt u eerst meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met uw kerkenraad. Of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.


Diaconie

> Wat is en wat doet de diaconie?

In onze kerk wordt het diaconale werk, plaatselijk, in Nederland en in het buitenland, en de ondersteuning van het zendingswerk, in binnen en buitenland, gecoördineerd en behartigd door één groep. Tot dat doel is er de Werkgroep voor Diaconie en Zending.

Plaatselijk diaconaat
Dankzij de wettelijke voorzieningen is er in ons land een waardevol sociaal vangnet ontstaan, desondanks wordt de werkgroep aangesproken omdat er gaten in dit vangnet zijn. Er is sprake van achterstand of zelfs stille armoede. De werkgroep wil graag helpen met directe bijdragen of assistentie bij het vinden van wegen naar uitkomst.
Speciaal hiervoor is een diaken belast met de stille hulp. Iedereen die persoonlijke hulp nodig heeft kan zich tot deze diaken wenden. Dit geldt niet alleen voor leden van de eigen kerkgemeenschap.

Landelijk en Werelddiaconaat
Daarnaast wil de werkgroep de aandacht van de gemeenteleden voor deze problematiek stimuleren. De aandacht voor mensen die in de welvaartsmaatschappij weinig meetellen, mensen met een uitkering, daklozen en bijvoorbeeld vluchtelingen.
Deze taak heeft zij ook ten aanzien van de verre naasten in nood. De werkgroep haakt daarbij in op activiteiten van Kerk in Actie, activiteiten die moeten leiden tot meer bestaanszekerheid en toekomstperspectief van de betrokkenen, hun gezinnen en de gemeenschap waarin zij leven.

Deelname aan de eredienst
De diakenen hebben in de liturgie van de zondagse eredienst ook een taak. Zij collecteren, maar assisteren ook bij de viering van het Avondmaal. In samenwerking met de werkgroep Amnesty International schenken zij tevens iedere 2de zondag van de maand aandacht aan de voorbeeldbrieven van Amnesty.

> Jaarverslagen van de diaconie


JAARVERSLAG Diaconie en zending 2016

JAARVERSLAG Diaconie en zending 2015

JAARVERSLAG Diaconie en zending 2014

terug