Kerkrentmeesters

Algemeen:
Het College van Kerkrentmeesters (verder genoemd CVK) is een commissie die de volgende taakomschrijving kent:
Het CVK:

 1. Draagt zorg voor alle gezamenlijke stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.
 2. Verricht zijn arbeid in overleg en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 3. Stelt de begroting van ontvangsten en uitgaven op in het komende kalenderjaar.
 4. Stelt de jaarrekening op van ontvangsten en uitgaven van het vorige jaar.
 5. Zorgt voor de geldwerving van de gemeente (zie tevens: vrijwillige bijdrage)
 6. Betaalt de traktementen van de predikant en de honoraria van hen die in dienst van de gemeente betaalde arbeid verrichten.
 7. Regelt het gebruik van de te beheren gebouwen: het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
 8. Beheert de onroerende goederen
 9. Beheert de gelden en goederen die voor het leven en werken van de gemeente bestemd zijn.
 10. Beheert de archieven.
 11. Verzorgt de administratie van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden.
 12. Houdt de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en (indien aanwezig) het trouwboek  bij (*)
 13. Uitgifte collectebonnen (zie tevens: collectebonnen)

Vrijwillige Bijdrage:

In het kader van de actie Kerkbalans worden de Gemeenteleden in de maand januari bezocht met het verzoek hun bijdrage in te vullen. Bij de brief, die men thuis ontvangt zit een toezeggingskaart, die na enkele dagen weer opgehaald wordt.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u overmaken op NL 08 INGB 0000 1025 02 tnv Prot.Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading.

Ledenadministratie
Van alle leden van onze gemeente worden gegevens bijgehouden in een ledenregistratiesysteem (LRP) van de Protestantse kerk. De gegevens zijn vooral nodig om u als lid van onze gemeente van dienst te zijn.
Wijzigingen in verband met verhuizing, geboorte, overlijden, uitschrijven en gezinssamenstelling dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur, de heer Wil Leeuwis.
Zie voor de gegevens bij Kerkelijk Bureau.


OVERIGE INFORMATIE
Bankrekeningnummers
NL08 INGB 0000 1025 02        vrijwillige bijdragen
NL77 INGB 0000 2428 80        Collectebonnen en verjaardagsfonds
beide rekeningnummers staan op naam van Protestantse Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading

Contact
Het CvK is via de mail te benaderen: cvk@pknmaartensdijk.nl

Vrijwillige bijdrage via periodieke gift

Lees meer 

Solidariteitskas

Lees meer 

Kerkbalans 2019

Lees meer 

Collectebonnen

Voor de collecten die gehouden worden tijdens de eredienst kunt u gebruik maken van collectebonnen.

Waarom voor u?
Collectebonnen worden gebruikt enerzijds om fiscale redenen (afschrift is bewijs bij uw belastingaangifte onder de noemer Giften)  en anderzijds om dat het niet altijd meevalt om over (voldoende) kleingeld te beschikken.

Waarom voor ons?
Hoe minder kleingeld er wekelijks tijdens de collecte wordt opgehaald, hoe minder contant geld in kas en minder stortingskosten.
Het gebruik van collectebonnen brengt een stukje gemak, kostenbesparing en veiligheid voor iedereen met zich mee!

Wanneer gebruiken?
Collectebonnen zijn bestemd als giften, niet als betaling. Dus deze kunnen gebruikt worden voor de collecten tijdens de diensten in de Ontmoetingskerk en Adventskapel.

Hoe werkt het?
De collectebonnen zitten op vellen t.w.v.  € 20,00 euro. Hierbij is een onderscheidt gemaakt in bonnen van 0,50 eurocent en 1,50 euro.

Hoe te bestellen?
Door het overmaken van minimaal € 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77INGB 0000242 880  t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v.
uw adres. U ontvangt de bonnen dan zo spoedig mogelijk thuis.

Collectieve vrijwilligersverzekering


Lees meer 

Declaratieformulier

Lees meer